85:1

విస్తారమైన తారాగణం గల ఆకాశం సాక్షిగా!

85:2

వాగ్దానం చేయబడిన (పునరుత్థాన) దినం సాక్షిగా!

85:3

చూచేదాని (దినం) మరియు చూడబడేదాని (దినం) సాక్షిగా!

85:4

అగ్ని కందకం (ఉ'ఖ్దూద్‌) వారు నాశనం చేయబడ్డారు.

85:5

ఇంధనంతో తీవ్రంగా మండే అగ్నిని రాజేసేవారు.

85:6

వారు దాని (ఆ కందకం) అంచుపై కూర్చొని ఉన్నప్పుడు;

85:7

మరియు తాము విశ్వాసుల పట్ల చేసే ఘోర కార్యాలను (సజీవ దహనాలను) తిలకించేవారు.

85:8

మరియు వారు విశ్వాసుల పట్ల కసి పెంచుకోవడానికి కారణం – వారు (విశ్వాసులు) సర్వ శక్తిమంతుడు, సర్వ స్తోత్రాలకు అర్హుడైన – అల్లాహ్‌ను విశ్వసించడం మాత్రమే!

85:9

అయనే! ఎవరికైతే భూమ్యాకాశాల ఆధిపత్యం ఉందో! మరియు అల్లాహ్‌యే ప్రతిదానికి సాక్షి.

85:10

ఎవరైతే విశ్వాసులైన పురుషులను మరియు విశ్వాసులైన స్త్రీలను హింసిస్తారో, ఆ తరువాత పశ్చాత్తాపంతో క్షమాపణకోరరో! నిశ్చయంగా, అలాంటి వారికి నరకశిక్ష ఉంటుంది. మరియు వారికి మండే నరకాగ్ని శిక్ష విధించబడుతుంది.

85:11

నిశ్చయంగా విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసేవారి కొరకు క్రింద సెలయేళ్ళు ప్రవహించే స్వర్గవనా లుంటాయి. అదే గొప్ప విజయం.

85:12

నిశ్చయంగా, నీ ప్రభువు యొక్క పట్టు (శిక్ష) చాలా కఠినమైనది.

85:13

నిశ్చయంగా, ఆయనే (సృష్టిని) ఆరంభించేవాడు మరియు ఆయనే (దానిని) మరల ఉనికిలోకి తెచ్చే వాడు.

85:14

మరియు ఆయన క్షమాశీలుడు, అమిత వాత్సల్యుడు.

85:15

సింహాసనాన్ని ('అర్ష్‌ను) అధిష్టించిన వాడు, మహత్త్వపూర్ణుడు.

85:16

తాను తలచింది చేయగలవాడు.

85:17

ఏమీ? సైన్యాల వారి సమాచారం నీకు అందిందా?

85:18

ఫిర్‌'ఔన్‌ మరియు స'మూద్‌ వారి (సైన్యాల).

85:19

అలా కాదు, సత్యతిరస్కారులు (సత్యాన్ని) తిరస్కరించుటలో నిమగ్నులై ఉన్నారు.

85:20

మరియు అల్లాహ్‌ వారిని వెనుక (ప్రతి దిక్కు) నుండి చుట్టుముట్టి ఉన్నాడు.

85:21

వాస్తవానికి, ఇది ఒక దివ్యమైన ఖుర్‌ఆన్‌;

85:22

సురక్షితమైన ఫలకం (లౌ'హె మ'హ్‌ఫూ"జ్‌)లో (వ్రాయబడి) ఉన్నది.


**********