90:1

కాదు, నేను ఈనగరం (మక్కా) సాక్షిగా (అంటున్నాను)!

90:2

మరియు నీకు ఈనగరంలో (మక్కాలో) స్వేచ్ఛ ఉంది.

90:3

మరియు తండ్రి (మూలపురుషుడు) మరియు అతని సంతానం సాక్షిగా!

90:4

వాస్తవానికి, మేము మానవుణ్ణి శ్రమజీవిగా పుట్టించాము.

90:5

ఏమిటి? తనను ఎవ్వడూ వశపరచుకో లేడని అతడు భావిస్తున్నాడా?

90:6

అతడు: "నేను విపరీత ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాను!" అని అంటాడు.

90:7

ఏమిటి? తనను ఎవ్వడూ చూడటం లేదని అతడు భావిస్తున్నాడా?

90:8

ఏమిటి? మేము అతనికి రెండుకళ్ళు ఇవ్వ లేదా?

90:9

మరియు నాలుకను మరియు రెండు పెదవులను.

90:10

మరియు అతనికి (మంచీ-చెడూ) అనే స్పష్టమైన రెండుమార్గాలను చూపాము.

90:11

కాని అతడు కష్టతరమైన ఊర్ధ్వ గమనానికి సాహసించలేదు!

90:12

మరియు ఆ ఊర్ధ్వగమనం అంటే ఏమిటో నీకుతెలుసా?

90:13

అది ఒకని మెడను (బానిసత్వం నుండి) విడిపించడం.

90:14

లేదా! (స్వయంగా) ఆకలిగొని ఉన్న రోజు కూడా (ఇతరులకు) అన్నం పెట్టడం.

90:15

సమీప అనాథునికి గానీ;

90:16

లేక, దిక్కులేని నిరుపేదకుగానీ!

90:17

మరియు విశ్వసించి, సహనాన్ని బోధించేవారిలో! మరియు కరుణను ఒకరి కొకరు బోధించుకునేవారిలో చేరిపోవడం.

90:18

ఇలాంటివారే కుడిపక్షం వారు.

90:19

ఇక మా సందేశాలను తిరస్కరించిన వారు, ఎడమ పక్షానికి చెందినవారు.

90:20

ఇలాంటివారే కుడిపక్షం వారు.


**********