103:1

కాలం ('అ'స్ర్‌) సాక్షిగా!

103:2

నిశ్చయంగా మానవుడు నష్టంలో ఉన్నాడు!

103:3

కాని విశ్వసించి, సత్కార్యాలు చేసేవారు మరియు ఒకరికొకరు సత్యాన్ని బోధించుకునే వారు మరియు ఒకరి కొకరు సహనాన్ని (స్థైర్యాన్ని) బోధించుకునే వారు తప్ప!


**********