96:1

చదువు! నీ ప్రభువు పేరుతో, ఆయనే (సర్వాన్ని) సృష్టించాడు!

96:2

ఆయనే మానవుణ్ణి రక్తముద్దతో (జీవకణంతో) సృష్టించాడు.

96:3

చదువు! మరియు నీ ప్రభువు పరమదాత.

96:4

ఆయన కలం ద్వారా నేర్పాడు.

96:5

మానవుడు ఎరుగని జ్ఞానాన్ని అతనికి బోధించాడు.

96:6

అలాకాదు! వాస్తవానికి, మానవుడు తలబిరుసుతనంతో ప్రవర్తిస్తాడు.

96:7

ఎందుకంటే, అతడు తననుతాను నిరపేక్షాపరుడిగా భావిస్తాడు.

96:8

నిశ్చయంగా నీప్రభువు వైపునకే (అందరికీ) మరలిపోవలసి ఉంది.

96:9

నీవు నిరోధించే వ్యక్తిని చూశావా?

96:10

నమా'జ్‌ చేసే (అల్లాహ్‌) దాసుణ్ణి?

96:11

ఒకవేళ అతను (ము'హమ్మద్‌!) సన్మార్గంపై ఉంటే నీ అభిప్రాయమేమిటి?

96:12

ఇంకా, దైవభీతిని గురించి ఆదేశిస్తూ ఉంటే?

96:13

ఒకవేళ (ఆ నిరోధించే) వాడు సత్యాన్ని తిరస్కరించేవాడు మరియు సన్మార్గం నుండి విముఖుడయ్యేవాడైతే?

96:14

వాస్తవానికి, అల్లాహ్‌ అంతా చూస్తున్నాడని అతనికి తెలియదా? .

96:15

అలా కాదు! ఒకవేళ అతడు మానుకోకపోతే, మేము అతడిని, నుదుటి జుట్టు వెంట్రుకలను పట్టి ఈడుస్తాము.

96:16

అది అబద్ధాలలో, అపరాధాలలో మునిగివున్న నుదురు!

96:17

అయితే, అతన్ని తన అనుచరులను పిలుచుకోమను!

96:18

మేము కూడా నరక దూతలను పిలుస్తాము!

96:19

అలాకాదు! నీవు అతని మాట వినకు మరియు ఆయనకే (అల్లాహ్‌కే) సాష్టాంగం (సజ్దా) చెయ్యి మరియు ఆయన (అల్లాహ్‌) సాన్నిధ్యాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నించు!


**********