87:1

అత్యున్నతుడైన నీ ప్రభువు నామాన్ని స్తుతించు!

87:2

ఆయనే (ప్రతిదానిని) సృష్టించాడు మరియు తగిన ప్రమాణంలో రూపొందించాడు.

87:3

మరియు ఆయనే దాని ప్రకృతి లక్షణాలను నిర్ణయించాడు, మరియు మార్గం చూపాడు!

87:4

మరియు ఆయనే పచ్చికను మొలిపింప జేశాడు!

87:5

మరల దానిని నల్లని చెత్తాచెదారంగా చేశాడు.

87:6

మేము నీచేత (ఖుర్‌ఆన్‌ను) చదివింప జేస్తాము, తరువాత నీవు (దానిని) మరచిపోవు

87:7

అల్లాహ్‌ కోరింది తప్ప! నిశ్చయంగా, బహిరంగంగా ఉన్నదీ మరియు గోప్యంగా ఉన్నదీ అన్నీ ఆయనకు బాగా తెలుసు.

87:8

మరియు మేము నీ మార్గాన్ని సులభం చేయడానికి నీకు సౌలభ్యాన్ని కలుగజేస్తాము.

87:9

కావున నీవు హితోపదేశం చేస్తూఉండు; వారికి హితోపదేశం లాభదాయకం కావచ్చు!

87:10

(అల్లాహ్‌కు) భయపడే వాడు హితోప దేశాన్ని స్వీకరిస్తాడు.

87:11

మరియు దౌర్భాగ్యుడు దానికి దూరమై పోతాడు.

87:12

అలాంటివాడే ఘోరమైన నరకాగ్నిలో పడి కాలుతాడు.

87:13

అప్పుడు, అతడు అందులో చావనూ లేడు, బ్రతకనూ లేడు.

87:14

సుశీలతను (పవిత్రతను) పాటించే వాడు తప్పక సాఫల్యం పొందుతాడు.

87:15

మరియు తన ప్రభువు నామాన్ని స్మరిస్తూ, నమా'జ్‌ చేస్తూ ఉండేవాడు.

87:16

అలాకాదు! మీరు ఐహిక జీవితానికి ప్రాధాన్యత నిస్తున్నారు;

87:17

కాని పరలోక జీవితమే మేలైనది మరియు చిరకాలముండేది.

87:18

నిశ్చయంగా, ఈవిషయం పూర్వ గ్రంథాలలో (వ్రాయబడి) ఉంది;

87:19

ఇబ్రాహీమ్‌ మరియు మూసాలపై (అవతరింపజేయబడిన) గ్రంథాలలో.


**********