100:1

వగర్చుతూ పరిగెత్తే గుర్రాల సాక్షిగా!

100:2

తమ ఖురాల తట్టులతో అగ్నికణాలు లేపేవాటి;

100:3

తెల్లవారుఝామున దాడి చేసేవాటి;

100:4

(మేఘాలవంటి) దుమ్ము లేపుతూ;

100:5

(శత్రువుల) సమూహంలోకి దూరిపోయే వాటి.

100:6

నిశ్చయంగా, మానవుడు తనప్రభువు పట్ల ఎంతో కృతఘ్నుడు.

100:7

మరియు నిశ్చయంగా, దీనికి స్వయంగా అతడే సాక్షి.

100:8

మరియు నిశ్చయంగా, అతడు సిరి సంపదల వ్యామోహంలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నాడు. (7/8)

100:9

ఏమిటి? అతనికి తెలియదా? గోరీలలోఉన్నదంతా పెళ్ళగించి బయటికి తీయబడినప్పుడు;

100:10

మరియు (మానవుల) హృదయాల లోని విషయాలన్నీ వెల్లడిచేయబడినప్పుడు;

100:11

నిశ్చయంగా, ఆ రోజున వారి ప్రభువు వారిని గురించి అంతా తెలుసుకొని ఉంటాడని!


**********