44:1

'హా-మీమ్‌.

44:2

స్పష్టమైన ఈ గ్రంథం సాక్షిగా!

44:3

నిశ్చయంగా, మేము దీనిని (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) శుభప్రదమైన రాత్రిలో అవతరింప జేశాము. నిశ్చయంగా, మేము (ప్రజలను) ఎల్లప్పుడూ హెచ్చరిస్తూ వచ్చాము.

44:4

దానిలో (ఆ రాత్రిలో), ప్రతి విషయం వివేకంతో విశదీకరించబడుతుంది;

44:5

మా ఆజ్ఞానుసారంగా. నిశ్చయంగా, మేము (సందేశహరులను) పంపుతూ వచ్చాము.

44:6

నీ ప్రభువు తరఫు నుండి కారుణ్యంగా! నిశ్చయంగా, ఆయనే అంతా వినేవాడు, సర్వజ్ఞుడు.

44:7

భూమ్యాకాశాలకు మరియు వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తానికీ ప్రభువు. మీకు వాస్తవంగా నమ్మకమే ఉంటే!

44:8

ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్యదేవుడు లేడు. ఆయనే జీవితాన్ని ప్రసాదించేవాడు మరియు ఆయనే మరణాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఆయనే మీ ప్రభువు మరియు పూర్వీకులైన మీ తాతముత్తాతల ప్రభువు.

44:9

అసలు! వారు సందేహంలోపడి ఆటల్లో మునిగి ఉన్నారు (పరిహసిస్తున్నారు).

44:10

కావున నీవు ఆకాశం నుండి స్పష్టమైన పొగవచ్చే దినం కొరకు నిరీక్షించు!

44:11

అది మానవులందరినీ క్రమ్ముకుంటుంది. అదొక బాధాకరమైన శిక్ష.

44:12

(అప్పుడు వారు ఇలా వేడుకుంటారు): "ఓ మా ప్రభూ! ఈశిక్షను మా నుండి తొలగించు. నిశ్చయంగా, మేము విశ్వాసుల మవుతాము."

44:13

ఇక (అంతిమ ఘడియలో) హితబోధ స్వీకరించటం వారికి ఎలా పనికి రాగలదు? వాస్తవానికి వారి వద్దకు (సత్యాన్ని) స్పష్టంగా తెలియజేసే ప్రవక్త వచ్చి ఉన్నాడు;

44:14

అప్పుడు వారు అతని నుండి మరలి పోయారు మరియు ఇలా అన్నారు: "ఇతను ఇతరుల నుండి నేర్చుకున్నాడు, ఇతనొక పిచ్చి వాడు!"

44:15

వాస్తవానికి మేము కొంతకాలం వరకు ఈ శిక్షను తొలగిస్తే నిశ్చయంగా, మీరు చేస్తూ వచ్చిందే మళ్ళీ చేస్తారు.

44:16

మేము శిక్షించటం కోసం గట్టిగా పట్టు కున్న రోజు, మేము నిశ్చయంగా, ప్రతీకారం చేస్తాము. (3/4)

44:17

మరియు వాస్తవంగా, వారికి పూర్వం మేము ఫిర్‌'ఔన్‌ జాతివారిని పరీక్షకు గురి చేశాము. మరియు వారి వద్దకు గౌరవ నీయుడైన ప్రవక్త వచ్చి ఉన్నాడు.

44:18

(అతను ఇలా అన్నాడు): "అల్లాహ్‌ దాసులను నాకు అప్పగించు. నేను మీ వద్దకు పంపబడిన నమ్మకస్తుణ్ణయిన సందేశహరుణ్ణి.

44:19

"మరియు మీరు అల్లాహ్‌ ముందు అహంభావాన్ని (ఔన్నత్యాన్ని) చూపకండి. నిశ్చయంగా, నేను మీ వద్దకు స్పష్టమైన ప్రమాణం తీసుకొనివచ్చాను

44:20

మరియు ఆయన సూచనలలో ఒకటి మిమ్మల్ని మట్టి నుండి సృష్టించటం. ఆ తరువాత మీరు మానవులుగా (భూమిలో) వ్యాపిస్తున్నారు!

44:21

"ఒకవేళ మీరు నా మాట నమ్మక పోయినా సరే! నా జోలికి మాత్రం రాకండి!"

44:22

చివరకు అతను తన ప్రభువును ఇలా ప్రార్థించాడు: "నిశ్చయంగా, ఈ జనులు చాలా అపరాధులు!"

44:23

(అల్లాహ్‌ ఇలా సెలవిచ్చాడు): "నీవు నా దాసులను తీసుకొని రాత్రివేళ బయలుదేరు, నిశ్చయంగా మీరు వెంబడించబడతారు.

44:24

"మరియు సముద్రాన్ని చీల్చి నెమ్మదిగా వెళ్ళిపో. నిశ్చయంగా, ఆ సైనికులు అందులో మునిగిపోతారు!"

44:25

వారు ఎన్నో తోటలను మరియు చెలమలను వెనుక విడిచిపోయారు;

44:26

మరియు ఎన్నో పంటపొలాలను మరియు గొప్ప భవనాలను;

44:27

మరియు వారు అనుభవిస్తూ ఉన్న ఎన్నో సుఖసంతోషాలను కూడా!

44:28

ఈ విధంగా, (వారి ముగింపు జరిగింది). మరియు మేము వాటికి ఇతర జాతి వారిని వారసులుగా చేశాము.

44:29

కాని, వారికొరకు ఆకాశంగానీ, భూమి గానీ విలపించలేదు మరియు వారికి ఎలాంటి వ్యవధి కూడా ఇవ్వబడలేదు.

44:30

మరియు వాస్తవంగా! మేము ఇస్రా'యీల్‌ సంతతివారిని అవమానకరమైన శిక్ష నుండి విముక్తి కలిగించాము

44:31

ఫిర్‌ఔన్‌ నుండి. నిశ్చయంగా, అతడు మితిమీరి ప్రవర్తించేవారిలో, అగ్రగణ్యుడు.

44:32

మరియు వాస్తవానికి మాకు తెలిసి ఉండి కూడా మేము వారిని లోకంలో (ఆ కాలపు) సర్వజనులపై ఎన్నుకున్నాము.

44:33

మరియు మేము వారికి అద్భుత సూచనలను (ఆయాత్‌లను) ఒసంగి ఉంటిమి. అందులో వారికి స్పష్టమైన పరీక్ష ఉండింది.

44:34

నిశ్చయంగా, వీరు (ఖురైషులు) ఇలా అంటున్నారు:

44:35

"వాస్తవానికి, మాకు ఈ మొదటి మరణం మాత్రమే ఉంది, ఆ తరువాత మేము తిరిగి బ్రతికించబడము.

44:36

"మీరు సత్యవంతులే అయితే, మా తాతముత్తాతలను లేపి తీసుకురండి!"

44:37

వారు మేలైనవారా? లేక తుబ్బ'అ జాతివారు మరియు వారికంటే పూర్వంవారా? మేము వారందరినీ నాశనం చేశాము. నిశ్చయంగా, వారందరూ అపరాధులే!

44:38

మేము ఈ ఆకాశాలను మరియు భూమిని మరియు వాటి మధ్యనున్న సమస్తాన్నీ ఆట (కాలక్షేపం) కొరకు సృష్టించలేదు.

44:39

మేము వాటిని ఒక లక్ష్యంతోనే సృష్టించాము, కాని చాలా మందికి ఇది తెలియదు.

44:40

నిశ్చయంగా, తీర్పుదినం వారందరి కొరకు ఒక నిర్ణీతదినం.

44:41

ఆ దినమున ఏ స్నేహితుడు కూడా మరొక స్నేహితునికి ఏ మాత్రం ఉపయోగపడడు. మరియు వారికి ఎలాంటి సహాయమూ లభించదు;

44:42

అల్లాహ్‌ కరుణించినవానికి తప్ప! నిశ్చయంగా, ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

44:43

నిశ్చయంగా, జఖ్ఖూమ్‌ వృక్షఫలం;

44:44

పాపులకు అహారంగా ఇవ్వబడుతుంది;

44:45

మరిగే నూనె (సీసం) వలే, అది వారి కడుపులో మరుగుతుంది;

44:46

సలసల కాగే నీటిలాగా!

44:47

(ఇలా అనబడుతుంది): "ఇతనిని పట్టుకొని భగభగ మండే నరకాగ్ని మధ్యలోకి ఈడ్వండి;

44:48

"ఆ తరువాత అతని నెత్తి మీద సలసల కాగే నీటి శిక్షను పోయండి.

44:49

" 'దీనిని రుచి చూడు; నిశ్చయంగా, నీవు శక్తిమంతుడివిగా, గౌరవనీయుడివిగా ఉండే వాడివి కదా!'

44:50

"నిశ్చయంగా, ఇదే మీరు సందేహంలో పడివున్న విషయం!"

44:51

నిశ్చయంగా, దైవభీతి గలవారు శాంతి భద్రతలుగల స్థలంలో ఉంటారు.

44:52

ఉద్యానవనాలలో మరియు చెలమల మధ్య.

44:53

వారు, మృదువైన పట్టువస్త్రాలు మరియు బంగారు (జరీ) పట్టు వస్త్రాలు ధరించి, ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా కూర్చొని ఉంటారు.

44:54

ఇలా ఉంటుంది వారి స్థితి! మరియు మేము వారిని అందమైన, ప్రకాశవంతమైన కళ్ళుగల వారితో (హూర్‌లతో) వివాహం చేయిస్తాము.

44:55

వారక్కడ శాంతియుతంగా ఉంటూ అనేక రకాలైన ఫలాలను అడుగుతుంటారు.

44:56

వారక్కడ మరణాన్ని ఎన్నడూ రుచి చూడరు; వారి మొదటి (ఇహలోక) మరణం తప్ప! మరియు ఆయన వారిని భగభగ మండే అగ్నిశిక్ష నుండి కాపాడాడు;

44:57

నీ ప్రభువు అనుగ్రహం వల్ల. ఇదే, ఆ గొప్ప సాఫల్యం!

44:58

అందుకే నిశ్చయంగా, మేము (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌ను) నీ భాషలో సులభం చేశాము. ఇలాగైనా వారు అర్థం చేసుకుంటారని (హితబోధ గ్రహిస్తారని).

44:59

కావున, నీవు నిరీక్షించు! నిశ్చయంగా వారు కూడా నిరీక్షిస్తున్నారు.


**********