93:1

ప్రకాశవంతమైన ప్రొద్దటి పూట (పూర్వాహ్ణం) సాక్షిగా!

93:2

మరియు చీకటిపడ్డ రాత్రి సాక్షిగా!

93:3

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) నీప్రభువు, నిన్ను త్యజించనూలేదు మరియు నిన్ను ఉపేక్షించనూ లేదు.

93:4

మరియు రాబోయే కాలం (జీవితం) నీ కొరకు మొదటి కాలం (జీవితం) కంటే ఎంతోమేలైనది!

93:5

మరియు త్వరలోనే నీ ప్రభువు నీకు (నీవు కోరేది) ప్రసాదిస్తాడు. దానితో నీవు సంతోషపడతావు.

93:6

(ఓ ము'హమ్మద్‌!) ఏమీ? నిన్ను అనాథునిగా చూసి, ఆయన (అల్లాహ్‌) నీకు ఆశ్రయం కల్పించలేదా?

93:7

మరియు నీకు మార్గం తోచనప్పుడు, ఆయన నీకు మార్గదర్శకత్వంచేయలేదా?

93:8

మరియు ఆయన, పేదవానిగా చూసి, నిన్ను సంపన్నుడిగా చేయలేదా?

93:9

కాబట్టి నీవు అనాథుల పట్ల కఠినంగా ప్రవర్తించకు;

93:10

మరియు యాచకుణ్ణి కసరుకోకు;

93:11

మరియు నీ ప్రభువు అనుగ్రహాలను బహిరంగంగా ప్రకటిస్తూ ఉండు. (3/4)


**********