80:1

అతను (ప్రవక్త) భృకుటి ముడివేసు కున్నాడు మరియు ముఖం త్రిప్పు కున్నాడు;

80:2

ఆ గ్రుడ్డివాడు తన వద్దకు వచ్చాడని!

80:3

కాని నీకేం తెలుసు? బహుశా అతడు తనను తాను సంస్కరించుకోవచ్చు!

80:4

లేదా అతడు హితబోధ పొందవచ్చు మరియు ఆ హితబోధ అతనికి ప్రయోజన కరం కావచ్చు!

80:5

కాని అతడు, ఎవడైతే తనను తాను స్వయంసమృద్ధుడు, అనుకుంటున్నాడో!

80:6

అతని పట్ల నీవు ఆసక్తి చూపు తున్నావు.

80:7

ఒకవేళ అతడు సంస్కరించుకోకపోతే నీపై బాధ్యత ఏముంది?

80:8

కాని, ఎవడైతే తనంతటతాను, నీ వద్దకు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడో!

80:9

మరియు (అల్లాహ్‌ యెడల) భీతి పరుడై ఉన్నాడో!

80:10

అతనిని నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు.

80:11

అలాకాదు! నిశ్చయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) ఒక హితోపదేశం.

80:12

కావున ఇష్టమున్నవారు దీనిని స్వీకరించవచ్చు!

80:13

ఇది ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పుటలలో (వ్రాయబడి) ఉన్నది;

80:14

మహోన్నతమైనది, పవిత్రమైనది;

80:15

లేఖకుల (దేవదూతల) చేతులలో;

80:16

వారు గౌరవనీయులైన సత్పు రుషులు (ఆజ్ఞానువర్తనులు).

80:17

మానవుడు నాశనంగాను! అతడు ఎంత కృతఘ్నుడు!

80:18

ఆయన (అల్లాహ్‌) దేనితో అతనిని సృష్టించాడు?

80:19

అతనిని, వీర్యబిందువుతో సృష్టిం చాడు తరువాత అతనిని తగిన విధంగా తీర్చిదిద్దాడు.

80:20

ఆ తరువాత, అతని మార్గాన్ని అతనికి సులభతరం చేశాడు;

80:21

ఆపైన అతనిని మరణింపజేసి గోరీలోకి చేర్చాడు;

80:22

మళ్ళీ ఆయన (అల్లాహ్‌) కోరినపుడు అతనిని తిరిగి బ్రతికించి లేపాడు.

80:23

అలా కాదు, ఆయన (అల్లాహ్‌) ఆదేశించిన దానిని (మానవుడు) నెరవేర్చ లేదు.

80:24

ఇక, మానవుడు తన ఆహారాన్ని గమనించాలి!

80:25

నిశ్చయంగా, మేము నీటిని (వర్షాన్ని) ఎంత పుష్కలంగా కురి పించాము.

80:26

ఆ తరువాత భూమిని (మొలిచే మొక్క లతో) చీల్చాము, ఒక అద్భుతమైన చీల్పుతో!

80:27

తరువాత దానిలో ధాన్యాన్ని పెంచాము;

80:28

మరియు ద్రాక్షలను మరియు కూరగాయలను;

80:29

మరియు ఆలివ్‌ ('జైతూన్‌) మరియు ఖర్జూరపు చెట్లను;

80:30

మరియు దట్టమైన తోటలను;

80:31

మరియు (రకరకాల) పండ్లను మరియు పచ్చికలను;

80:32

మీకు మరియు మీ పశువులకు జీవనసామగ్రిగా.

80:33

ఎప్పుడైతే, చెవులను చెవిటిగా చేసే ఆ గొప్ప ధ్వని వస్తుందో!

80:34

ఆరోజు, మానవుడు తనసోదరుని నుండి దూరంగా పారిపోతాడు;

80:35

మరియు తన తల్లి నుండి మరియు తండ్రి నుండి;

80:36

మరియు తన భార్య (సాహిబతి) నుండి మరియు తన సంతానం నుండి.

80:37

ఆ రోజు వారిలో ప్రతి మానవునికి తనను గురించి మాత్రమే చాలినంత చింత ఉంటుంది.

80:38

ఆరోజు కొన్నిముఖాలు ఆనందంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి;

80:39

అవి చిరునవ్వులతో ఆనందో త్సాహాలతో కళకళలాడుతుంటాయి.

80:40

మరికొన్ని ముఖాలు ఆ రోజు దుమ్ము కొట్టుకొని (ఎంతో వ్యాకులంతో) నిండి ఉంటాయి.

80:41

అవి నల్లగా మాడిపోయి ఉంటాయి;

80:42

అలాంటివారు, వారే! సత్య తిరస్కారులైన దుష్టులు.


**********