1:1

అనంత కరుణామయుడు అపార కరుణాప్రదాత అయిన అల్లాహ్ పేరుతో.

1:2

సర్వలోకాలకు ప్రభువైన అల్లాహ్ మాత్రమే సమస్త స్తోత్రాలకు అర్హుడు.

1:3

అనంత కరుణామయుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

1:4

తీర్పుదినానికి స్వామి.

1:5

మేము నిన్నే ఆరాధిస్తున్నాము మరియు నీ సహాయాన్నే అర్థిస్తున్నాము.

1:6

మాకు ఋజుమార్గం వైపునకు మార్గదర్శకత్వం చేయి.

1:7

నీవు అనుగ్రహించిన వారి మార్గం మాత్రమే (చూపు) నీ ఆగ్రహానికి గురి అయిన వారి (మార్గం కానీ) లేక మార్గ భ్రష్టులైన వారి (మార్గం కానీ) కాదు.


**********